طرح نوجوانانه پرش

در این طرح زندگی بیاموز

پیشرفت، رشد، شادی تجربه کن

قراره در این طرح از تنبلی فرار کنیم و به همه نشان بدهیم که چه توانایی هایی داریم و تمام دنیا را می توانیم تغییر بدهیم.

می خواهیم به همه اثبات کنیم که کارها را به ما بسپارید و بهترین نتیجه ها را از ما بخواهید 

 

به طرح پرش خوش آمدید