آواتار کاربر

سیدمحمد کاظم عبادی

قائم مقام دبیرخانه بینش مطهر خراسان رضوی
مدرس دوره های سیرمطالعاتی بینش مطهر
مدرسه دوره های مهارتی ویژه طلاب

۱ دوره
۳ دانشجو