قبل از اینکه دچار شبهه بشی به ما مراجعه کن؛ نظام فکری داشته باشی همیشه ایمن هستی….